Tìm kiếm
HN : 0967.959.648
HCM : 0918.292.739

Cửa tự động CTD01 - CTD01

Cửa tự động CTD01

Cửa tự động CTD01 được trang bị công nghệ truyền động mạnh mẽ. Đáp ứng các chỉ tiêu về tải trong cánh, khẩu độ mở và nhiều hơn thế nữa.

CTD01

Vui lòng gọi...

Đặt mua

<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><a title="cửa tự động CTD01" href="http://vietbacvn.com/san-pham/154/cua-tu-dong-ctd01.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Cửa tự động CTD01</span></a></span> được trang bị c&ocirc;ng nghệ truyền động mạnh mẽ.&nbsp;Đ&aacute;p ứng c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về tải trong c&aacute;nh, khẩu độ mở v&agrave; nhiều hơn thế nữa.&nbsp;Với thiết kế được chuy&ecirc;n biệt dạng module. <strong style="font-size: 10px;">Cửa tự động</strong> CTD01 đ&atilde; trở th&agrave;nh nền tảng của mọi &yacute; tưởng về thiết kế hệ thống cửa tự động.</h2> <p style="text-align: justify;"><strong>Cấu tạo bộ điều khiển trung t&acirc;m:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- Bộ điều khiển cửa tự động - Auto Door - <strong>Cửa trượt tự động CTD01</strong> sẽ kết hợp với động Motor ống DC c&oacute; gắn bộ giải m&atilde; xung v&ograve;ng quay gi&uacute;p vận h&agrave;nh &ecirc;m &aacute;i v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c hơn.<br />- Nắp che cửa được li&ecirc;n kết bằng ng&agrave;m dễ thao t&aacute;c v&agrave; bảo đảm ho&agrave;n to&agrave;n đ&oacute;ng k&iacute;n.<br />- Bộ điều khiển trung t&acirc;m đa chức năng c&oacute; c&aacute;c điểm nổi trội sau:<br />&bull; Tự động d&ograve; t&igrave;m c&aacute;c th&ocirc;ng số của hệ thống cửa trượt.<br />&bull; Khả năng tăng tốc trong thời gian rất ngắn tạo lực đẩy k&eacute;o tối ưu nhất cho hệ thống.<br />&bull; Tự động điều chỉnh v&agrave; tối ưu h&oacute;a vận tốc đ&oacute;ng mở cửa.<br />&bull; Điều khiển tốc độ thắng : tr&aacute;nh kh&ocirc;ng cho cửa tự động trượt với lực qu&aacute; mạnh.<br />&bull; Tự động kiểm so&aacute;t chặt chẽ vị tr&iacute; giảm tốc để c&oacute; thể giảm vận tốc cửa trước khi dừng hẳn.<br />&bull; Điều khiển nạp xả UPS tự động gi&uacute;p kh&ocirc;ng gi&aacute;n đoạn hoạt động của hệ thống khi mất điện nguồn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nguồn k&iacute;ch đ&oacute;ng mở cửa trượt tự động</strong>: Sử dụng một trong c&aacute;c thiết bị sau<br />&bull; Cảm biến s&oacute;ng ngắn<br />&bull; Cảm biến v&ograve;ng loop<br />&bull; Key card (thẻ kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c)</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Chức năng đặc biệt của cửa tự động CTD01:</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c chức năng n&agrave;y được chọn lựa th&ocirc;ng qua một bộ chuyển mạch 5 trạng th&aacute;i.<br />&bull; Off : Cửa trượt tự động - Auto Door - Cửa trượt tự động sẽ duy tr&igrave; trạng th&aacute;i đ&oacute;ng.<br />&bull; Automatic : Cửa trượt vận h&agrave;nh tự động theo trang th&aacute;i của c&aacute;c cảm biến.<br />&bull; Exit only : Cửa trượt tự động - Auto Door - Cửa trượt tự động duy tr&igrave; trạng th&aacute;i đ&oacute;ng v&agrave; chỉ được k&iacute;ch mở bằng cảm biến b&ecirc;n trong.<br />&bull; Partial openning : Cửa trượt tự động - Auto Door - Cửa trượ tự động sẽ duy tr&igrave; trạng th&aacute;i mở.<br />&bull; Permanent Open : Cửa trượt tự động - Auto Door - Cửa trượt tự động sẽ chỉ mở một phần trong những ng&agrave;y gi&oacute; mạnh v&agrave; nắng n&oacute;ng gi&uacute;p tr&aacute;nh mất nhiệt m&aacute;y lạnh v&agrave; tiết kiện điện.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>Đặc điểm kỹ thuật cửa tự động CTD01</strong></h3> <p style="text-align: justify;">&bull; Ray nh&ocirc;m d&agrave;i tối đa 6400 mm<br />&bull; Trọng lượng hai c&aacute;nh 2x260 kgs<br />&bull; Trọng lương một c&aacute;nh 200 kgs<br />&bull; Vận tốc mở hai c&aacute;nh 100 &ndash; 700 mm/sec<br />&bull; Vận tốc đ&oacute;ng hai c&aacute;nh 100 &ndash; 500 mm/sec<br />&bull; Thời gian chờ mở 0 &ndash; 180 s<br />&bull; Lực đ&oacute;ng mở bằng tay &lt; 30 N<br />&bull; Chức năng kết hợp với hệ thống b&aacute;o ch&aacute;y<br />&bull; Battery backup<br />&bull; Motor DC 24 VDC <br />&bull; C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u hao 120W<br />&bull; Nguồn điện cung cấp 230 V/ 10amp<br />&bull; Nguồn điều khiển chung 24VDC</p>

Các sản phẩm khác